prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.

Igor Kotlán je prorektorem pro strategii a rozvoj Vysoké školy sociálně správní. Garantuje obor Management v sociální sféře v bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa. Garantuje také programy profesního manažerského vzdělávání. Prezidentem republiky byl jmenován profesorem v roce 2014 v oboru Ekonomika a management. Habilitoval a absolvoval doktorská studia v oboru Ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Magisterské studium absolvoval tamtéž v programu Hospodářská politika a správa. Doktorské studium absolvoval také v oboru Veřejné právo se specializací na právo sociálního zabezpečení, finanční právo, správní právo a ústavní právo, a to na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na stejné univerzitě ukončil i rigorózní řízení v oboru Finanční právo se zaměřením na právo sociálního zabezpečení a daňové právo. Je předním českým odborníkem na problematiku, daní, práva sociálního zabezpečení, managementu a veřejných financí, stejně jako na problematiku hospodářské politiky. Působil nebo nyní externě působí na několika ekonomických a právnických fakultách v ČR. Jedná se o Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava a další. Je autorem více než stovky publikací, z toho tvoří více než čtyřicet články v časopisech s impakt faktorem, v časopisech zahrnutých v databázi Scopus nebo sbornících v databázi Web of Science. Napsal také více než 20 monografií či učebnic. Jeho h-index vyjadřující citovanost a ohlasy jeho publikací je vysoce nadprůměrný a je roven 10. Byl nebo je řešitelem vědecko-výzkumných projektů financovaných GA ČR, Evropskou unií, EACO, Hlávkovou nadací a mnoha dalšími. Do roku 2017 působil jako předseda panelu Právní vědy a politologie a místopředseda Oborové komise společenských a humanitních věd Grantové agentury České republiky. Působí jako člen akreditační komise pro VOV, která je poradním orgánem MŠMT.  Je členem edičních rad impaktovaných a scopusových časopisů, jako je Politická ekonomie, Review of Economic Perspectives a několika dalších. Je členem Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Provozně ekonomické Mendelovy univerzity v Brně a členem Oborové rady doktorského studia Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Je rozhodcem schváleným Ministerstvem spravedlnosti ČR. Dále je členem České společnosti ekonomické, Advokátní komory ČR, Mensy ČR, European Society of Contract Law a mnoha dalších. K aktuálnímu dění se jako expert pravidelně vyjadřuje v médiích, jako je Český rozhlas, MFD, Deník, Ekonom apod. Dlouhodobě také vedl mezinárodní výzkumné týmy a působil v pozicích středního managementu a top managementu několika společností a vykonával také právní praxi, a tudíž jeho akademická dráha byla vždy nerozlučně spojena s praxí a faktickým přenosem poznatků do praktického života.

Konzultační hodiny: Út 11:00-12:00 hod.,
Výzkumný ústav VŠEO

Tel.: +420 734 578 171

E-mail: igor.kotlan@vseo.cz