INFORMACE O STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018

INFORMACE O STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018

 

Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa
Studijní obory Veřejná ekonomika a správa
Management v sociální sféře
Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce
Studijní obor Sociální práce
Forma studia prezenční
kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Udělovaný titul bakalář (Bc.)

 

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

Absolvent profesně orientovaného bakalářského studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z veřejné ekonomie a veřejné správy, hospodářské politiky (včetně sociální a daňové politiky a veřejných financí), práva (včetně správního práva a práva EU), managementu, financí i ekonomiky municipalit. Nedílnou součástí znalostí absolventa oboru Veřejná ekonomika a správa jsou znalosti o uplatňování moderních zásad řízení ve veřejné správě i respektování právních a etických norem v jejich činnosti. Na analýzu všech uvedených oblastí je v průběhu studia pohlíženo z hlediska jejich vývoje a současného stavu v Evropské unii. Důraz je kladen také na rozvoj komunikačních schopností a na odpovídající znalosti v oblasti informatiky.

Obsahové zaměření oboru vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů na středním a nižším stupni řízení ve veřejné správě (v ekonomickém managementu samosprávných orgánů všech stupňů, v nejrůznějších orgánech státní správy, zejména finančních úřadech, úřadech práce, úřadech sociálního zabezpečení), v referentských a vedoucích pozicích ústředních správních orgánů, krajů a obcí a jimi zřizovaných institucích, v podnicích a organizacích veřejného sektoru a neziskových organizacích zaměřených zejména na školství, zdravotnictví, sociální péči, kulturu, dopravu a technickou infrastrukturu, jakož i u společností, agentur, poradenských firem zajišťujících koexistenci a koordinaci subjektů a aktivit na určitém území. Získané poznatky a dovednosti může absolvent uplatnit při:

 • využívání informačních systémů řízení, výpočetní techniky a ekonomicko-matematických metod pro efektivní chod správního úřadu včetně efektivního využívání veřejných prostředků,
 • přípravě materiálů pro tvorbu rozpočtů,
 • zpracování finančních podkladů a projektů,
 • zabezpečení dozoru a kontroly na úrovni územních samosprávných celků,
 • zpracování informací o formách, vztazích a procesech kontrolní činnosti prováděných orgány veřejné správy,
 • zpracování informací, přehledů a průběhu o dozorovém procesu vůči územním samosprávám,
 • konkrétní správní činnosti,
 • základní práci v legislativních procesech a při přípravě legislativních návrhů na příslušné úrovni veřejné správy,
 • obecné činnosti při výkonu samosprávných činností, které jsou svěřeny územním samosprávným celkům,
 • činnosti v oblasti životního prostředí.

Absolvent studijního oboru Veřejná ekonomika a správa je teoreticky vybaven také pro navazující studium magisterského stupně vysokoškolského studia.

 

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE

Absolvent profesně orientovaného bakalářského studijního oboru Management v sociální sféře:

 • získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z různých oblastí sociální sféry s cílem rozumět úloze managementu při řízení organizací v sektoru sociálních služeb,
 • důraz bude kladen na význam lidských zdrojů pro rozvoj společnosti, jednotlivých firem a institucí, ale i na nutnost zavádění změn v rozvoji organizace,
 • pozornost bude věnována ekonomii a ekonomice, managementu, hospodářské a sociální politice, sociálně-správní a sociálně-právní problematice, poradenství, ale i hospodářsko-politickým, ekonomickým, finančním a manažerským aktivitám v sociálně-ekonomické oblasti,
 • absolvent bude disponovat vědomostmi ze sociální politiky, vytváření základů profesionální kompetence v podobě žádoucích komunikativních dovedností, vytváření koncepce a při realizaci strategie řízení kvality z pohledu naplňování nových potřeb uživatelů.

Získané znalosti a dovednosti vytvářejí předpoklady pro uplatnění absolventa bakalářského studijního oboru Management v sociální sféře na středním a nižším stupni řízení ve veřejné správě a samosprávě, v referentských a vedoucích pozicích ústředních správních orgánů, krajů a obcí a jimi zřizovaných institucích, v podnicích a organizacích veřejného sektoru a neziskových organizacích, v institucích zaměřených na oblast sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a sociálního zabezpečení.

Absolvent studijního oboru nalezne uplatnění také v soukromoprávních institucích (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní zařízení, nadace apod.) a při poradenské činnosti. Další oblasti uplatnění zahrnují střední manažerské pozice v asistenčních službách v oblasti sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a sociálního pojištění.

Absolvent bakalářského studijního oboru Management v sociální sféře je dostatečně vybaven také ke studiu v navazujícím magisterském stupni vysokoškolského studia.

 

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Absolvent profesně orientovaného bakalářského studijního oboru Sociální práce získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti sociální politiky, sociálně správních činností, poradenství, sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí, sociální ochrany občanů, sociálního zabezpečení, dále při zpracování sociální analýzy a tvorbě projektů. Důraz je kladen na efektivní zvládnutí teorie a širších souvislostí sociální politiky a sociální práce včetně orientace ve způsobech materiálně technické a informativní pomoci, ve schopnostech terénní práce a průběžné informační činnosti, ve vytváření základů profesionální kompetence sociálních pracovníků v podobě žádoucích komunikativních dovedností a navazujících činností sociální práce.

Získané znalosti a dovednosti vytvářejí předpoklady pro uplatnění absolventa bakalářského studijního oboru Sociální práce ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy nebo samosprávy, v oblastech sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, nestátních neziskových organizací, sociálních službách, obecních úřadů, obecních úřadů s rozšířenou působností, krajských úřadů, správy sociálního zabezpečení, v následujících oblastech:

 • oblast sociálního zabezpečení (sociálně správní činnosti v rámci sociální pomoci jako sociální pracovník obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, oblast sociálních služeb včetně ústavní péče a ostatních služeb dle zákona o sociálních službách),
 • oblast státní sociální podpory, úřady práce, krajské úřady,
 • oblast sociálně právní ochrany dětí (sociální pracovník, kurátor pro mládež, osoby pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí, obecní úřady obcí s rozšířenou působností),
 • oblast politiky zaměstnanosti (úřady práce apod.),
 • oblast spravedlnosti (mediační a probační služba),
 • oblast MV – vězeňství – sociální pracovník,
 • nestátní neziskové organizace – terénní sociální práce,
 • oblast zdravotnictví (sociální pracovník v nemocnicích, léčebnách a ústavech),
 • oblast školství (sociální pracovník v ústavech a výchovných zařízeních),
 • oblast humanitární práce.

Absolvent bakalářského studijního oboru Sociální management je dostatečně teoreticky i prakticky vybaven také k práci:

 • v soukromoprávních neziskových institucích – spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní zařízení, nadace apod.),
 • v ústavních zařízeních sociálních služeb a dalších sociálních službách dle zákona o sociálních službách,
 • na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, obecních a krajských úřadech,
 • v oblasti politiky zaměstnanosti na úřadech práce,
 • v oblasti školství a zdravotnictví – jako sociální pracovník.

Cílem studia je rozvoj kompetencí pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních neziskových organizacích. Kvalitní výkon sociální práce je podložen teoretickými znalostmi ze vztažných věd sociální práce, sociální práce jako samostatné vědní disciplíny a praktickými schopnostmi a dovednostmi pro jednání s klienty a dalšími subjekty.

 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Přihlášky se podávají na formuláři SEVT č. 491450 nebo na formuláři, který je k dispozici na www.vsss.cz. Formulář je možné získat i na studijním oddělení VŠSS. K přihlášce je třeba přiložit strukturovaný životopis, notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení a dvě pasové fotografie.

 

Dny otevřených dveří: 25. 2. 2017, 22. 4. 2017, 17. 6. 2017, vždy v 10,00 hod.

V jiný den možno po telefonické domluvě (tel.: 553 401 161, vyřizuje: Ing. Martina Pavlačková).

 

Termíny pro podání přihlášky ke studiu

termín podání přihlášky

pro všechny obory

do 03. 3. 2017
do 12. 5. 2017
do 23. 6. 2017
do 25. 8. 2017
do 15. 9. 2017
Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč Adresát přihlášky:
Poplatek je třeba uhradit na účet č.: 1721792399/0800 Vysoká škola sociálně správní
Konstantní symbol: 0308 studijní oddělení
Variabilní symbol: 1111 V. Nezvala 801/1
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka) 736 01 Havířov – Město

 

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ STUDENTŮ

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů Hospodářská politika a správa a Sociální politika a sociální práce je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor po splnění podmínek stanovených v Pravidlech přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018. Po obdržení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu může uchazeč písemně požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi do 30 dnů ode dne doručení.

Uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu ke studiu. Pro akademický rok 2017/2018 se předpokládá přijetí maximálně 250 – 300 uchazečů do bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa a maximálně 200 uchazečů do bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce.

Počet skutečně přijatých studentů bude odpovídat kapacitním možnostem VŠSS Havířov.

 

INFORMACE

 Studijní oddělení VŠSS Havířov

Nezvala 801/1

736 01 Havířov – Město

tel.:                    +420 553 401 161,  +420 596 411 343

e-mail:               studijni@vsss.cz

www stránka:   www.vsss.cz