INFORMACE O STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017

Bakalářský studijní program

Hospodářská politika a správa

Sociální politika a sociální práce

Studijní obory

Veřejná ekonomika a správa

Management v sociální sféře

Sociální práce

Forma studia

prezenční studium kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Udělovaný titul

bakalář (Bc.)

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍCH OBORŮ

Absolvent profesně orientovaného bakalářského studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z veřejné ekonomie a veřejné správy, hospodářské politiky (včetně sociální a daňové politiky a veřejných financí), práva (včetně správního práva a práva EU), managementu, financí i ekonomiky municipalit. Nedílnou součástí znalostí absolventa oboru Veřejná ekonomika a správa jsou znalosti o uplatňování moderních zásad řízení ve veřejné správě i respektování právních a etických norem v jejich činnosti. Na analýzu všech uvedených oblastí je v průběhu studia pohlíženo z hlediska jejich vývoje a současného stavu v Evropské unii. Důraz je kladen také na rozvoj komunikačních schopností a na odpovídající znalosti v oblasti informatiky.

Absolvent profesně orientovaného bakalářského studijního oboru Management v sociální sféře získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti řízení systémů sociálních služeb s cílem pochopit úlohu managementu při řízení organizací v sektoru sociálních služeb. Důraz bude kladen na pochopení významu lidských zdrojů pro rozvoj společnosti i jednotlivých firem a institucí a na řízení změn v organizaci. Pozornost bude věnována ekonomii a managementu, hospodářské a sociální politice, sociálně správní a sociálně právní problematice, poradenství a hospodářsko-politickým, ekonomickým, finančním a manažerským aktivitám v sociálně ekonomické oblasti. Důraz bude kladen na efektivní zvládnutí podstaty a širších souvislostí sociální politiky a na vytváření základů profesionální kompetence v podobě žádoucích komunikativních dovedností. Absolventi získají přehled o koncepci řízení zaměřeného na kvalitu z hlediska potřeb uživatele a praktické dovednosti vyžadované k realizaci takové koncepce.

Absolvent profesně orientovaného bakalářského studijního oboru Sociální práce získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti sociální politiky, sociálně správních činností, poradenství, sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí, sociální ochrany občanů, sociálního zabezpečení, dále při zpracování sociální analýzy a tvorbě projektů. Důraz je kladen na efektivní zvládnutí teorie a širších souvislostí sociální politiky a sociální práce včetně orientace ve způsobech materiálně technické a informativní pomoci, ve schopnostech terénní práce a průběžné informační činnosti, ve vytváření základů profesionální kompetence sociálních pracovníků v podobě žádoucích komunikativních dovedností a navazujících činností sociální práce.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Přihlášky se podávají na formuláři SEVT č. 491450 nebo na formuláři, který je k dispozici na www.vsss.cz. Formulář je možné získat i na studijním oddělení VŠSS. K přihlášce je třeba přiložit strukturovaný životopis, notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení a dvě pasové fotografie.

Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč
Poplatek je třeba uhradit na účet č.:1721792399/0800
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 1111
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Adresát přihlášky:
Vysoká škola sociálně správní
studijní oddělení
V. Nezvala 801/1
736 01 Havířov – Město

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ STUDENTŮ

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních oborů Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře ve studijním programu Hospodářská politika a správa je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor po splnění podmínek stanovených v Pravidlech přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016. Po obdržení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu může uchazeč písemně požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi do 30 dnů ode dne doručení.

Uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu ke studiu. Pro akademický rok 2015/2016 se předpokládá přijetí 250 – 300 uchazečů do obou oborů (Veřejná ekonomika a správa i Management v sociální sféře) a obou forem studia (prezenční i kombinované).

Podmínkou přijetí ke studiu bakalářského studijního oboru Sociální práce ve studijním programu Sociální politika a sociální práce je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor po splnění podmínek stanovených v Pravidlech přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce pro akademický rok 2015/2016. Po obdržení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu může uchazeč písemně požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi do 30 dnů ode dne doručení.

Uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu ke studiu. Pro akademický rok 2015/2016 se předpokládá přijetí maximálně 200 uchazečů. Studijní obor Sociální práce bude otevřen, jestliže podmínkám přijímacího řízení vyhoví nejméně 100 uchazečů. Počet skutečně přijatých studentů bude odpovídat kapacitním možnostem VŠSS Havířov.

INFORMACE

Studijní oddělení VŠSS Havířov
V. Nezvala 801/1
736 01 Havířov – Město
tel.: +420 553 401 161
+420 596 411 343
e-mail: studijni@vsss.cz
www stránka: www.vsss.cz