Poslání a vize

Vysoká škola sociálně správní je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání sociálního, ekonomického a správního zaměření studentům v bakalářských studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

Vysoká škola sociálně správní vstoupila již do druhého desetiletí své existence. Staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb jednotlivce, relevance a efektivnost.

Primární cílem Vysoké školy sociálně správní je stát se v horizontu nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající přední místo v evropském prostoru vzdělávání. Vysoká škola sociálně správní je členem PRIGO Group, silné skupiny škol působících na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat špičkové odborníky, schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Budeme vždy usilovat o to, aby naši absolventi měli přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.

Naše vzdělávací strategie vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Vysoká škola sociálně správní má, kromě akreditací vysokoškolských studijních programů, akreditovanou téměř stovku jiných studijních programů v oblasti profesního manažerského ekonomického nebo právního vzdělávání, rekvalifikací, celoživotního učení a dalšího vzdělávání. Jsme nositeli akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí nebo European Association Comenius.

Základem pro naplňování cílů Vysoké školy sociálně správní je především stabilní a loajální jádro akademických pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou strukturou, kteří sdílejí společné vize a hodnoty. Většina našich pedagogů působí externě na dalších vysokých školách v České republice i v zahraničí, ať už jako členové poradních orgánů, externí vyučující, hodnotitelé výzkumných projektů nebo oponenti článků v odborných vědeckých časopisech a klasifikačních prací, a začleňují se tak nadstandardně do akademické komunity. Zapojujeme se také do praktické činnosti, a to nejen v rámci spolupráce s podnikatelskou i veřejnou sférou, ale také v charitativní a dobrovolnické rovině.

Činnost vysoké školy

Vysoká škola sociálně správní realizuje zejména následující společensky prospěšnou činnost:

  • nezávislé provádění základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje a veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě prostřednictvím výuky, otevřeného přístupu k databázím, otevřených publikací a otevřeného softwaru,
  • zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech, založené na zásadách proinkluzivního, rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, zohledňující vzdělávací potřeby jednotlivce,
  • realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti ve vztahu k akreditovaným studijním programům,
  • vzdělávání mimořádně nadaných studentů, ve smyslu definovaném českými právními předpisy, tedy vzdělávání studentů, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, kteří projevují hlubší zájem o studium ekonomických disciplín,
  • přímé společenské a odborné působení šířením poznatků a hodnot ve společnosti,
  • celoživotní vzdělávání a vzdělávání v rámci univerzity třetího věku,
  • profesní manažerské vzdělávání,
  • pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí,
  • udělování stipendií.

Organizační struktura

Akademická rada

Interní členové Akademické rady Vysoké školy sociálně správní
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. místopředseda
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D.
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Mgr. Sabina Vaňková
Externí členové Akademické rady Vysoké školy sociálně správní
Zahraničí
Szilard Benk, M.A., Ph.D. Mezinárodní měnový fond, ředitel, USA
doc. Dr. René Böheim, Ph.D. Univerzita Johannese Keplera v Linzi, Rakousko
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc. Maďarská akademie věd, ředitel, Maďarsko
prof. Dr. Max Gillman University of Missouri, St. Louis, USA
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Ekonomická fakulta TU v Košicích, děkan, Slovensko
Externí členové Akademické rady Vysoké školy sociálně správní
Česká republika
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor
Mgr. Jana Feberová Statutární město Havířov, primátorka
PaedDr. Milada Halíková Statutární město Havířov, členka zastupitelstva
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Mgr. Vojtěch Kolařík Střední škola a základní škola Havířov-Šumbark, ředitel
Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, prorektor
Ing. Daniel Němec, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně