Poslání a vize

Posláním Vysoké školy sociálně správní je poskytovat vzdělání sociálně ekonomického zaměření studentům v bakalářských studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

Vysoká škola sociálně správní vstupuje již do druhého desetiletí své existence. Staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb jednotlivce, relevance a efektivnost.

Primární cílem Vysoké školy sociálně správní je stát se v horizontu nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající přední místo v evropském prostoru vzdělávání. Vysoká škola sociálně správní je členem PRIGO Group, silné skupiny škol působících na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat špičkové odborníky, schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Bude vždy usilovat o to, aby její absolventi měli přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.

Základem pro naplňování cílů Vysoké školy sociálně správní je především stabilní a loajální jádro akademických pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou strukturou, kteří sdílejí společné vize a hodnoty.

motiviertes junges team im bro

Činnost vysoké školy

College Students in front of the University

Vysoká škola sociálně správní realizuje zejména následující společensky prospěšnou činnost:

  • nezávislé provádění základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje a veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě prostřednictvím výuky, otevřeného přístupu k databázím, otevřených publikací a otevřeného softwaru,
  • zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech, založené na zásadách proinkluzivního, rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, zohledňující vzdělávací potřeby jednotlivce,
  • realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti ve vztahu k akreditovaným studijním programům,
  • vzdělávání mimořádně nadaných studentů, ve smyslu definovaném českými právními předpisy, tedy vzdělávání studentů, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, kteří projevují hlubší zájem o studium ekonomických disciplín,
  • přímé společenské a odborné působení šířením poznatků a hodnot ve společnosti,
  • celoživotní vzdělávání,
  • pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí,
  • udělování stipendií.

Organizační struktura

Vedení vysoké školy

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
prorektor pro strategii a rozvoj

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace

Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
prorektorka pro studium

Mgr. Sabina Vaňková
prorektorka pro zahraniční a vnější vztahy

Vysokoškolská pracoviště

Rektorát a studijní oddělení
Výzkumný ústav VŠEO
CEMNAS – centrum pro práci s mimořádně nadanými studenty
Institut celoživotního vzdělávání
Knihovna
Informační centrum

Akademická rada

Interní členové Akademické rady Vysoké školy sociálně správní
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. místopředseda
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D.
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Mgr. Sabina Vaňková
Externí členové Akademické rady Vysoké školy sociálně správní
Zahraničí
Szilard Benk, M.A., Ph.D. Mezinárodní měnový fond, ředitel, USA
doc. Dr. René Böheim, Ph.D. Univerzita Johannese Keplera v Linzi, Rakousko
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc. Maďarská akademie věd, ředitel, Maďarsko
prof. Dr. Max Gillman University of Missouri, St. Louis, USA
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Ekonomická fakulta TU v Košicích, děkan, Slovensko
Externí členové Akademické rady Vysoké školy sociálně správní
Česká republika
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor
Mgr. Jana Feberová Statutární město Havířov, primátorka
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Mgr. Vojtěch Kolařík Střední škola a základní škola Havířov-Šumbark, ředitel
Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, prorektor
Ing. Daniel Němec, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně