Profesní manažerské vzdělávání v programech BBA, MBA, DBA, MPA a LL.M.

Profesní manažerské studium na Vysoké škole sociálně správní není studiem podle zákona o vysokých školách, ale je akreditováno mezinárodně působící akreditační, výzkumnou a vzdělávací institucí European Association Comenius (EACO) působící ve Vídni, která klade na poskytovatele studia vysoké nároky nejen, pokud jde o kvalitu studia, ale zejména pokud jde o personální zabezpečení výuky a kvalitu studijních materiálů využívaných v blended-learningové formě studia. Vysoká škola sociálně správní splnila náročné podmínky všech 18 kritérií nutných pro získání akreditace, včetně pětidenní kontrolní činnosti ve výukových prostorách Vysoké školy sociálně správní.

Garantem vzdělávání je Vysoká škola sociálně správní, která je členem skupiny škol PRIGO a která spolupracuje mimo jiné také s University of Cambridge patřící mezi tři nejlépe hodnocené vysoké školy na světě.

Diplom absolventa programu BBA, MBA, DBA, MPA nebo LL.M. je vydáván Vysokou školou sociálně správní a současně kontrasignován akreditační organizací EACO působící ve Vídni.

Vysoká škola sociálně správní nabízí profesní manažerské vzdělávání v jednoletých a dvouletých programech BBA, MBA, MPA a LL.M. a ve tříletém programu DBA. Tyto programy jsou všeobecně mezinárodně přijímány v praxi jako ekvivalenty vysokoškolského studia a jsou zaměřeny na poskytování znalostí a dovedností v oblasti podnikání, práva nebo veřejné správy. Ve všech programech je vyžadována praxe v oboru.

Studium BBA (Bachelor of Business Administration) je chápáno jako ekvivalentní bakalářským studijním programům v tuzemsku, lze ho absolvovat ve dvouletém programu Podnikání a daně a je určeno uchazečům, kteří dosáhli alespoň středoškolského vzdělání s maturitou. Absolventům vyšších odborných škol, bakalářských studijních programů na vysokých školách nebo programů BBA nabízíme studium ve dvouletých programech magisterského nebo postgraduálního typu Podnikání a daně v globálním prostředí (MBA, Master of Business Administration), Management ve veřejné správě (MPA, Master of Public Administration) a Management ve školství (MPA). Dále v programech Sociální právo (LL.M., Master of Laws) a Školské právo (LL.M.). Programy LL.M. jsou koncipovány jako jednoleté. Absolventi magisterského studia na vysokých školách nebo programů MBA si mohou své vzdělání rozšířit v tříletém programu Management v globálním prostředí (DBA, Doctor of Business Administration), který je ekvivalentní doktorským studijním programům. Ve všech případech je pro přijetí ke studiu vyžadována alespoň dvouletá praxe v manažerské pozici.

Studium je realizováno prezenční formou a prostřednictvím Blended-Learningu – moderní výukové metody, která v sobě kombinuje prezenční studium s online vzděláváním prostřednictvím e-learningu, webinářů a online konzultací s pedagogy. Strukturováno je do studijních modulů, které odpovídají uceleným tematickým blokům. Studium probíhá v českém jazyce.

S výjimkou programu DBA Management v globálním prostředí je součástí všech studijních programů alespoň jeden modul akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí, po jehož absolvování získá student osvědčení dokládající zvýšení kvalifikace.

Na výuce ve všech studijních programech se podílejí výhradně vysokoškolští pedagogové a přední odborníci z praxe. Nadstandardní podmínky absolvování studia Vám dávají jistotu, že budete schopni nabyté znalosti maximálně využít ve své praxi a případně je dále předat svým kolegům.

Nabídka studijních programů

BBA (Bachelor of Business Administration)

Podnikání a daně

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 39.000,- Kč/rok, nebo 3.990,- Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Ekonomika podniku
 2. Management & marketing
 3. Daně a daňová soustava
 4. Účetnictví a daně
 5. Manažerské účetnictví
 6. Lidské zdroje (HR)
 7. Právo v podnikání
 8. Prezentační dovednosti

MBA (Master of Business Administration)

Podnikání a daně v globálním prostředí

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 49.000,- Kč/rok, nebo 4.490,- Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Mezinárodní podnikání
 2. Daňová politika a její dopady na podnikání
 3. Zdaňování korporací
 4. Zdaňování spotřeby a jeho mezinárodní aspekty
 5. Nadnárodní korporace, globální firmy a zdanění
 6. Efektivní komunikace
 7. Self-management a osobní rozvoj
 8. Manažerská psychologie

DBA (Doctor of Business Administration)

Management v globálním prostředí

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 69.000,- Kč/rok, nebo 6.490,- Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Procesní management
 2. Krizový management
 3. Leadership a jeho mezinárodní specifika
 4. Metody vědecké práce

MPA (Master of Public Administration)

Management ve veřejné sféře

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 49.000,- Kč/rok, nebo 4.490,- Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Veřejný sektor a podstata jeho existence
 2. Vývoj a současný stav pojetí managementu
 3. New Public Management
 4. Moderní manažerské metody ve veřejné sféře
 5. Manažerské rozhodování ve veřejné sféře
 6. Komunikace s klienty veřejné správy
 7. Self-management a osobní rozvoj
 8. Manažerská psychologie
Management ve školství

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 49.000,- Kč/rok, nebo 4.490,- Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Školství jako součást veřejného sektoru
 2. Soukromé školství a jeho specifika
 3. Vývoj a současný stav pojetí managementu
 4. Moderní manažerské metody ve školství
 5. Manažerské rozhodování ve školství
 6. Prezentační dovednosti
 7. Self-management a osobní rozvoj
 8. Manažerská psychologie

LL.M. (Master of Laws)

Sociální právo

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 79.000,- Kč/rok, nebo 6.990,- Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Vybrané aspekty právní teorie
 2. Právo sociálního zabezpečení
 3. Právní postavení poskytovatelů sociálních služeb
 4. Správní řízení v praxi
Školské právo

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 79.000,- Kč/rok, nebo 6.990,- Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Vybrané aspekty právní teorie
 2. Školství a jeho právní ukotvení v systému práva
 3. Právní postavení pedagogických pracovníků
 4. Správní řízení v praxi

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se zahájením výuky v letním semestru akademického roku 2018/2019 je možné podávat v následujícím termínu.

Termín pro podání přihlášky: 31. 1. 2019
Datum konání přijímací zkoušky: 4. 2. 2019
Zahájení výuky: 2. 3. 2019
Termíny, kdy probíhá prezenční výuka: blokově každá první sobota v měsíci

Přihláška se podává prostřednictvím online formuláře zde:

Platby za studium

Poplatek za studium ve všech programech profesního manažerského vzdělávání je splatný do 8. 2. 2019 na účet č. 2131120685/8040 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2018XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20181111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20180222 apod.).

Po zaplacení administrativního poplatku ve výši 490,- Kč zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu studijni@vsss.cz.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má podobu ústního odborného pohovoru a slouží k ověření znalostí uchazeče o studium v oblasti managementu a celospolečenského přehledu.

Doporučená literatura

VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.