Bc. Pavel Rapant

Vysokou školu sociálně správní v Havířově jsem si vybral na základě doporučení mých kolegů v zaměstnání. Velkou roli v mém rozhodování studovat na této škole sehrály i skutečnosti, že je škola situována v blízkosti místa mého bydliště a že mi škola svým rozvrhem výuky v kombinované formě nabídla možnost, jak časově skloubit studium na vysoké škole se zaměstnáním.

Jsem přesvědčen o tom, že v současné době, kdy je kladen důraz na celoživotní vzdělávání, mi absolvování této školy pomůže v dalším profesním růstu. Jelikož se v současnosti také aktivně zapojuji do dění v našem městě, tak mi zaměření školy navíc dalo možnost rozšířit své znalosti a zvýšit své povědomí o způsobech řízení a ekonomických principech fungování místních samospráv.

Z osobní zkušenosti mohu tuto školu doporučit všem, kteří mají zájem o studium na vysoké škole nebo si chtějí zvýšit kvalifikaci a tím i své uplatnění na trhu práce. V rámci studia se všichni mohou těšit na příjemné prostředí, kvalitní vedení výuky, ochotu a osobní přístup vyučujících a v neposlední řadě na nová přátelství, zážitky a mnoho zajímavých informací.

Absolvent kombinované formy studia v oboru Veřejná ekonomika a správa

Ing. Monika Holušová

Co mi VŠSS Havířov dala

Dnes, s odstupem času, musím popravdě přiznat, že vysoká škola, a to konkrétně Vysoká škola sociálněsprávní, Havířov, mi otevřela oči a nový obzor života.

Již předtím jsem se chtěla zabývat novými poznatky, jen k tomu člověk nenacházel vhodný čas a mnohdy ani chuť. Ale při studiu, když chce být student úspěšný u zkoušek, musí knihy a materiály otevřít a začíst se a objevit nejednou doposud neslyšené a neznalé. Já konkrétně, při studiu programu Hospodářská politika a správa, oboru Veřejná ekonomika a správa, jsem vysoce kvitovala předměty, kde se přednášelo právo, neb zákony patří k mé životní doméně, a možnost čerpat ze zkušenosti a znalosti pedagogů byla úžasná. Zkoušky neprobíhaly ve smyslu bezduchého odříkávání „nazupané“ látky, ale pedagogové nás pobízeli, abychom pochopili smysl učiva a témata podávali tak, aby nám přednášený obordával ucelený obraz o probíraném tématu.

Mám i zkušenost opačnou, neboť navazující magisterské studium jsem absolvovala na vysoké škole, kde jsem měla pocit, že nikoho nezajímá, zdali probíranému učivu rozumím, zkoušky byly stresující, protože obnášely často doslovné odcitování napsaného. A je pravdou, že v mnohých předmětech naše znalosti převyšovaly poznatky absolventů bakalářského studia dané vysoké školy.

Tímto bych ráda poděkovala a ocenila úžasnou práci pana rektora, akademické rady, vedení vysoké školy, představitelů příslušných kateder, jednoduše řečeno celéhoodborného týmu, který se po celou dobu mého studia choval vysoce profesionálně, báječně, lidsky, ohleduplně a tak ty tři roky studia utekly jako voda.

Bc. Jarmila Beňovská

Studium na VŠSS v Havířově, obor Management v sociální sféře, bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí, neboť mi rozšířilo obzory nad mé očekávání.  Tato škola  vychází vstříc pracujícím také z časového hlediska, kdy výuka probíhá v pátek odpoledne a sobotu. Díky této cenné tříleté zkušenosti a zajímavým přednáškám od kvalitních vyučujících, kteří na této škole působí, se člověk posune dál v myšlení i přístupu ke vzdělávání. Učení a získané vědomosti se pozitivně projeví v praxi – v profesním i osobním životě a následně usnadní život a každodenní rozhodování.

Bc. Radana Skotnicová

V letech 2008 – 2011 jsem úspěšně absolvovala kombinovanou formou bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná ekonomika a správa na Vysoké škole sociálně správní, Havířov. Když jsem po 20 letech práce v soukromé sféře přišla o zaměstnání, přihlásila jsem se do výběrového řízení na pozici referent obecního úřadu. I když jsem neměla praxi, hodně mi pomohlo mé vzdělání ve veřejné správě a byla jsem přijata.

Každý úředník má při svém nástupu do zaměstnání povinnost zúčastnit se vstupního vzdělávání a povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost. Povinnost zúčastnit se vstupního vzdělávání a prokázat zvláštní odbornou způsobilost nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 1 k vyhlášce č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Studijní program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná ekonomika a správa je uveden v této příloze, proto jsem se nemusela zúčastnit vstupního vzdělávání a ani jsem nemusela vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.

Se studiem na Vysoké škole jsem byla velice spokojena. Úroveň studia byla zaručena vysokou profesisionalitou vyučujících. Vzhledem k tomu, že jsem studovala při zaměstnání, vyhovovala mi organizace výuky, dostatečná informovanost, vstřícný přístup k řešení problémů nejen ze strany vyučujících, ale také všech zaměstnanců školy.