Výzkumná témata

Akademičtí pracovníci Vysoké školy sociálně správní se věnují výzkumným tématům z oblasti hospodářské politiky, veřejné správy a sociální práce.

Zabýváme se hospodářskou politikou a jejím institucionálním prostředím, zejména otázkami dopadů změn legislativy na makroekonomické veličiny, důsledky korupce a lobbingu či problematikou stínové ekonomiky. Velká část našeho výzkumu je zaměřena na problematiku veřejných rozpočtů, daňové politiky a dopadů změn daňové legislativy na ekonomiku.

V oblasti sociální práce se věnujeme sociálním službám, dopadům demografických změn na ekonomiku, metodologii sociální práce a souvisejícím tématům.

Smluvním partnerům  nabízíme spolupráci na zmíněných výzkumných tématech, ať už se jedná o orgány státní správy a samosprávy, velké korporace, neziskové organizace či vědecké instituce.

Teacher with group of students working on digital tablet

Vybrané publikace akademických pracovníků Vysoké školy sociálně správní

KAŠTAN, Milan a Christiana KLIKOVÁ. Vztah ochrany práv duševního vlastnictví a konkurenceschopnosti ekonomiky. Acta Academica Karviniensia, 2013, 13(1), s. 71-82.

KLIKOVÁ, Christiana a kol. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do Evropské unie. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. s. 136. ISBN  978-80-7248-730-1.

KLIKOVÁ, Christiana and Milan ŽÁK. Multinational Companies in the Czech Republic. Developmental Trends, Organization and Management, Culture and Responsibility. Politická ekonomie, 2014, 62(5), pp. 720-722. ISSN: 0032-3233.

KLIKOVÁ, Christiana, Igor, KOTLÁN a kol. Hospodářská politika. 3. vyd. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2012, 293 s. ISBN 978-80-86572-76-5.

KLIKOVÁ, Christiana. Are More Competitive EU Countries Less Indebted? In: Gaubova, G. ed. Proceedings of the 4th International Scientific Conference Taxes in the World. Brno: European Association Comenius, 2014, pp. 59-67. ISBN: 978-80-905405-0-7.

KLIKOVÁ, Christiana. Competitiveness of Countries in Global Environment. In: Tvrdoň, M., Majerová I. eds. Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, pts I and II. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2015, pp. 379-387. ISBN: 978-80-7510-114-3.

KLIKOVÁ, Christiana. Economic Freedom and National Competitiveness: Evidence from the Visegrad Countries. Proceedings of the 10th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, selected papers. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2013, pp. 138-144. ISBN: 978-80-7248-788-2.

KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ.  The Impact of the Tax Burden on the Living Standard in OECD Countries. Ekonomický časopis, 2013, 61(9), pp. 951-962. ISSN: 0013-3035.

KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ.  The Influence of Corporate Taxation on Economic Growth: The Failure of Tax Quota? Politická ekonomie, 2012, 60(6), pp. 743-763. ISSN: 0032-3233.

KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho využití v růstových modelech. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 89 s. ISBN 978-80-86729-83-1.

KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Tax Horizon in the OECD Countries. Politická ekonomie, 2014, 62(2), pp. 161-173. ISSN: 0032-3233.

KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. World Tax Index: Methodology and Data. DANUBE: Law and Economics Review, 2012, 3(2), pp. 19-33.

KOTLÁN, Igor, Zuzana MACHOVÁ a Martin MURÍN. The Interaction Between Fiscal Policy and Economic Growth: Case of OECD Countries. In: Vrontis, D., Weber, Y., Tsoukatos, E. eds. Proceedings of the 8th Annual Conference of the EuroMed-Academy-of-Business. 2015, Marseille: EUROMED Press, pp. 1339-1352. ISBN: 978-9963-711-37-6.

KOTLÁN, Igor, Zuzana, MACHOVÁ a Daniel NĚMEC. Possibilities for the Use of Dynamic Modelling in Tax Law. In: Gaubova, G. ed. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Taxes in the World. Brno: European Association Comenius – EACO, 2014, pp. 103-115. ISBN: 978-80-905405-0-7.

MACEK, Rudolf, Igor, KOTLÁN a Zuzana MACHOVÁ. How Does Tax Uncertainty Influence Economic Growth? In: Loster, T., Pavelka, T. eds. Proceedings of the 8th International Days of Statistics and Economics. 2014, Slany: Melandrium, pp. 908-919. ISBN: 978-80-87990-02-5.

MACEK, Rudolf, Zuzana, MACHOVÁ, Lenka, JANIČKOVÁ a Veronika BARANOVÁ. Effective Corporate Taxation in the European Union and the Czech Republic. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2015, pp. 95. ISBN 978-80-248-3750-5.

MACHOVÁ Zuzana a Igor KOTLÁN. Expenditures on Collective and Individual Services: Discussion on the Classification of Government Expenditures with Regard to their Inclusion into Growth Models. DANUBE: Law and Economics Review, 2014, 5(4), pp. 287-296.

MACHOVÁ Zuzana a Igor KOTLÁN. World Tax Index: New Methodology for OECD Countries, 2000-2012. DANUBE: Law and Economics Review, 2013, 4(2), pp. 165-179.

MACHOVÁ, Zuzana a Igor KOTLÁN. Interaction of Taxation Government Expenditure and Economic Growth: Panel VAR Model for OECD Countries. Politická ekonomie, 2013, 61(5), pp. 623-638. ISSN: 0032-3233.

MACHOVÁ, Zuzana a Igor KOTLÁN. Legal Certainty – Possible Problem of Tax Policy in Developed Countries? Politická ekonomie, 2015, 63(7), pp. 833-846. ISSN: 0032-3233.

MACHOVÁ, Zuzana et al. Tax burden in OECD countries: WTI application. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 131 s. ISBN 978-80-248-2537-3.

MACHOVÁ, Zuzana, Christiana, KLIKOVÁ, and Igor KOTLÁN. Corporate Tax Change: When Is Fiscal Policy Effective? In: Machová, Z. ed. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Taxes in the World. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013, pp. 1-12. ISBN: 978-80-248-3133-6.

MACHOVÁ, Zuzana, Milan, KAŠTAN, Lenka, JANIČKOVÁ a Igor KOTLÁN. Tax Burden in OECD Countries: WTI Application. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, pp. 131. ISBN 978-80-248-2537-3.

MACHOVÁ, Zuzana. Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního hodnocení variant. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 75 s. ISBN 978-80-86729-81-7.

MURÍN, Martin, Igor KOTLÁN a Zuzana MACHOVÁ. The Importance of Tax Fairness in a National Economy. In: Soliman, K.S. (ed.). Proceedings of the 26th International-Business-Information-Management-Association Conference. 2015, Norristown: IBIMA, pp. 230-239. ISBN: 978-0-9860419-4-5.

VARADZIN, František. Czech Crown and Euro (On Some Methodological Levels of the Issue). In: Honová, I, Melecký, L., Staníčková, M. (eds.). Proceedings of the 1st International Conference on European Integration. 2016, Ostrava: VSB-TUO, pp. 323-328. ISBN: 978-80-248-2685-1.

VARADZIN, František. EU and Eastern Europe – Cooperation Problem. In: Honová, I, Hon, M., Melecký, L. et al. (eds.). Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration. 2016, Ostrava: VSB-TUO, pp. 746-753. ISBN: 978-80-248-3388-0.

VARADZIN, František. Global Public Goods and Integration. In: Kovářová, E., Melecký, L., Staníčková, M. (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration. 2016, Ostrava: VSB-TUO, pp. 1052-1059. ISBN: 978-80-248-3911-0.

Projekty řešené akademickými pracovníky Vysoké školy sociálně správní

Odpovědný řešitel/člen týmu Názvy grantů a projektů Zdroj Období
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daň z příjmu právnických osob v ČR a návrh legislativních změn v kontextu snah o harmonizaci
v Evropské unii ve smyslu de lege ferenda (402/08/0763)
GAČR 2008-2010
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice GAČR 2017-2019
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní chaos pro indukovaná zobrazení (15-08294S) GAČR 2007-2009
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní dynamické systémy (P201/10/0887) GAČR 2010-2014
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Měření mzdové diskriminace podle pohlaví (P402/11/2464) GAČR 2011-2013
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. Dělené vlastnictví a jeho středoevropské konotace a perspektivy (15-08294S) GAČR 2015-2017
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. Makroekonomické modely české ekonomiky a dalších ekonomik zemí EU (402/08/1015) GAČR 2008-2011
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. Implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů do bakalářského studijního programu
Ekonomika a management a navazujícího magisterského programu Ekonomika a management,
registrační číslo projektu (CZ.1.07/2.2.00/07.0427)
OPVK 2009-2012
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. Inovace a rozvoj doktorského studia při využití meziuniverzitní spolupráce, registrační číslo projektu (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0419) OPVK 2006-2008
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti, registrační číslo projektu (CZ.1.07/2.2.00/15.0111) OPVK 2010-2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Projekt týkající se zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (CZ.1.07/2.1.00/32.0015) OPVK 2011-2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Projekt týkající se zvýšení prostupnosti studentů z nižších stupňů na VŠ (CZ.1.07/2.1.00/32.0079) OPVK 2012-2014
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů (CZ.1.07/2.2.00/15.0276)
OPVK 2010-2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daňová kvóta a struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU a legislativní změny ve smyslu
de lege ferenda.
Hlávkova nadace 2010
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho využití v růstových modelech Hlávkova nadace 2013
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního
hodnocení variant
Hlávkova nadace 2012
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Vliv investičních pobídek v rámci daňové politiky ČR na podnikatelské subjekty Moravskoslezského kraje
v kontextu ekonomické krize (SP2012/105)
MŠMT 2012
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Dopad korporatívneho zdanenia na vybrané sektory ČR (SP2013/176) MŠMT 2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vliv struktury vládních výdajů a daní na vybrané sektory a ekonomický růst v ČR (SP2014/145) MŠMT 2014
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vplyv fiškálneho deficitu na ekonomický rast a možnosti jeho optimálneho znižovania v ČR (SP2015/110) MŠMT 2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Návrh změn v oblasti daňového zákonodárství v České republice (MUNI/A/1055/2015) MŠMT 2016
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Modelování daňového systému se stínovou ekonomikou v rámci DSGE (MUNI/A/1076/2016) MŠMT 2016
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Příprava kombinované formy studia vybraných oborů (RP211/2007, RP212/2008) MŠMT 2007-2008