Výzkumná témata

Akademičtí pracovníci Vysoké školy sociálně správní se věnují výzkumným tématům z oblasti hospodářské politiky, sociální politiky, veřejné ekonomiky a správy, sociální práce a souvisejících témat z oblasti zdravotní péče.

Zabýváme se hospodářskou politikou a jejím institucionálním prostředím, zejména otázkami dopadů změn legislativy na makroekonomické veličiny, důsledky korupce a lobbingu či problematikou stínové ekonomiky. Velká část našeho výzkumu je zaměřena na problematiku veřejných rozpočtů, daňové politiky a dopadů změn daňové legislativy na ekonomiku.

V oblasti sociální politiky a sociální práce se věnujeme sociálním službám, dopadům demografických změn na ekonomiku, metodologii sociální práce a souvisejícím tématům. Dále otázkám paliativní péče, hospicové péče, záležitostem menšin a dalším.

Smluvním partnerům  nabízíme spolupráci na zmíněných výzkumných tématech, ať už se jedná o orgány státní správy a samosprávy, velké korporace, neziskové organizace či vědecké instituce.

Vybrané publikace našich akademických pracovníků

 • MACEK, R. Labour Taxation and its Impact on Economic Growth – Complex Analysis. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2018, Vol. 9, No. 1, pp. 49-61.
 • KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. The Role of Social Policy within Economic Policy: Theoretical Categorization. In: Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 143-151. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • VAVREČKOVÁ, V., TICHÁ, M., ONDRÚŠOVÁ, Z. Substitute Child Care as a Current Problem of Social Care in the Czech Republic. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2017, Vol. 8, No. 4, pp. 237-248.
 • MACKOVÁ, M., KOTLÁN, I. Deactivation of a Pacemaker: Ethical Approach or Managerial Failure? DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2017, Vol. 8, No. 4, pp. 229-235.
 • LAMPART, M. A Survey of Cournot Oligopoly Dynamics. In: Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 321-332. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • VAVREČKOVÁ, V., TICHÁ, M. Actual Problems of Social Care in the Czech Republic. In: Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 301-310. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • HOLUBOVÁ, M., PILNÝ, J., REMR, J., ŠVARC, A., MACKOVÁ, M. Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu. Česká Revmatologie, 2017. roč. 25, č. 1, s. 41-48. ISSN 1210-7905.
 • MACKOVÁ, M. Profesní identita hospicových sociálních pracovníků. In Halaksa, M. a P. Máťoš (eds.) Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno, Tribun, 2017, s. 292-309. ISBN 978-80-1170-6.
 • MACKOVÁ, M. Institut dříve vyslovených přání z pohledu sociálního pracovníka.  In Grendová, K. (ed) Etické problémy súčasnosti. Trnava, Trnavská univerzita, 2017. s. 99-103. ISBN 978-80-568-0024-9.
 • MACKOVÁ, M. Deaktivace kardiostimulátoru u terminálně nemocných. In Martinková, J. a S. Puteková (eds.) Zborník Nové trendy v ošetrovaťelstve III. Trnava, Trnavská univerzita, 2017. s. 23-28. ISBN 978-80-8082-987-2.
 • KOTLÁN, P. Criminal Liability of Legal Persons in Light of the Subsidiarity of Criminal Repression. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2016, 7(4): 215–228.
 • ULČÁKOVÁ, Š. Consequences of the Modernization of Society and Possible Coping Mechanisms, with an Example from Italy.  Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, s. 47-58. ISSN 1213-6204.
 • FIALA J., J. ŠIGUT. aj. MINISTR. Výuka „informatických“ předmětů v ekonomických (manažerských) studijních programech. In Zborník 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Súčasné trendy a výzvy vo vede a vzdelávaní“. Poprad, 2016.
 • DELAGE, A., COUTAND, Y., MELINZ, G., PENNERSTORFER, A., ZIERER, B., BOTEK, O., ULČÁKOVÁ, Š., DOŘIČÁKOVÁ, Š., MANDRYSZ, W., REBELEANU, A., POPESCU, L. a ÚATYÁN, L. Social Enterprise in the Czech Republic.  In  THE CHANGING FACES OF SOCIAL ECONOMY ACROSS EUROPE: A PERSPECTIVE FROM 7 COUNTRIES. 1. vyd. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. s. 119-134. ISBN 978-963-318-569-8.
 • PETR, P. Superficiary Right of Building: Origin and Development in Central Europe. DANUBE: Law, Economics ans Social Issues Review, 2016, 7(2): 131–140.
 • KLIKA, Zdeněk, Ivan KOLOMAZNÍK, Dalibor MATÝSEK a Christiana KLIKOVÁ. Critical evaluation of a new method for quantitative determination of minerals in solid samples. Crystal Research & Technology, 2016, Vol. 51, Issue 4, p. 249-264. ISSN 1521-4079
 • JANKŮ, Jan, Rudolf MACEK a Christiana KLIKOVÁ. Political Business Cycles in the OECD Countries: An Initial Analysis. In Economic Policy in the European Union Member Countries XIV. Karviná: OPF SU, 2016, 12 s.
 • UHROVÁ, N., SKALKA, P. The Impact of Minimum Wage Changes on Management in the Czech Republic. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2016, 7(3): 183–189.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Aspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. Ostrava, 2015.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální práce s umírajícími a pozůstalými. Brno: Tribun, 2015. 102 s. ISBN 978-80-260-8950-0.
 • MACKOVÁ, Marie. Profesní identita sociálních pracovníků v hospici. Brno: Tribun, 2015. 65 s. ISBN 978-80-260-8950-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Deactivation of pacemacers and ICDs in the end of life. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, č. 2, s. 232–236. ISSN 2336-3517.
 • MACKOVÁ, Marie. Dying single parent with minor child. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2015, S3, s. 20-22. ISSN 1339-4193.
 • MACKOVÁ, Marie. Plánování péče o děti umírajících rodičů samoživitelů. In: II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 52-59. ISBN 978-80-7395-895-4.
 • ULČÁKOVÁ, Š. Social Entrepreneur and Its Connection to the Modernization of the Society.  In:  Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. s. 13-21. ISBN 978-83-7996-203-7.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Political Aspects of the Economic Policy of the Czech Republic. In Economic Policy in the European Union Member Countries XIII. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2015, s. 275-287. ISBN 978-80-248-3796-3.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Konkurenceschopnost zemí V4 z hlediska strategie Evropa 2020. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: NHF EU, 2015, s. 228- 236. ISBN 978-80-225-4078-0.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Competitiveness of Countries in Global Environment. In: Tvrdoň, M., Majerová I. eds. Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, pts I and II. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2015, pp. 379-387. ISBN 978-80-7510-114-3.
 • KOTLÁN, Igor, Zuzana MACHOVÁ a Martin MURÍN. The Interaction Between Fiscal Policy and Economic Growth: Case of OECD Countries. In: Vrontis, D., Weber, Y., Tsoukatos, E. eds. Proceedings of the 8th Annual Conference of the EuroMed-Academy-of-Business. 2015, Marseille: EUROMED Press, pp. 1339-1352. ISBN 978-9963-711-37-6.
 • MACEK, Rudolf, Zuzana, MACHOVÁ, Lenka, JANIČKOVÁ a Veronika BARANOVÁ. Effective Corporate Taxation in the European Union and the Czech Republic. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2015, pp. 95. ISBN 978-80-248-3750-5.
 • MACHOVÁ, Zuzana a Igor KOTLÁN. Legal Certainty – Possible Problem of Tax Policy in Developed Countries? Politická ekonomie, 2015, 63(7), pp. 833-846.
 • MURÍN, Martin, Igor KOTLÁN a Zuzana MACHOVÁ. The Importance of Tax Fairness in a National Economy. In: Soliman, K.S. (ed.). Proceedings of the 26th International-Business-Information-Management-Association Conference. 2015, Norristown: IBIMA, pp. 230-239. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Aspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie. Studia Germanistika, Nr. 15/2014. Ostrava, 2014.
 • MACKOVÁ, Marie, Markéta MORAVCOVÁ, Barbora ZOUNKOVÁ, Barbora JANÁKOVÁ a Petra KUBÍČKOVÁ. Připravenost nemocnic na osoby s disabilitou. Brno: Tribun, 2014. 72 s. ISBN 978-80-263-0862-1.
 • PILNÝ, Jaroslav, Jiří ŠTĚDRÝ, Aleš ŠVARC, Edvard EHLER, Igor ČIŽMÁR, Marie HOLUBOVÁ a Marie MACKOVÁ. Selektivní denervace karpu při řešení artrotického postižení zápěstí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, roč. 77, č. 3, s. 359-361. ISSN 1210-7859.
 • MACKOVÁ, Marie. Pohled české veřejnosti na paliativní péči. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2014, roč. 8, č. 1, s. 60-69. ISSN 1804-9095.
 • DOBRÍKOVÁ, Patricia a Marie MACKOVÁ. Identity of social worker in hospice. In: Social Work Identity in Europe. An Academic and Professional Debate. Trnava: Trnavská univerzita, 2014. s. 15-18. ISBN 978-80-8082-776-2.
 • MACKOVÁ, Marie, Barbora JANÁKOVÁ, Barbora ZOUNKOVÁ a Petra KUBÍČKOVÁ. Specifika perioperační péče u osob s tělesnou disabilitou. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014, s. 103-109. ISBN 978-80-86571-24-9.
 • MACKOVÁ, Marie a Barbora ZOUNKOVÁ. Specifika perioperační péče u osob se zrakovou disabilitou. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014, s. 203-208. ISBN 978-80-86571-24-9.
 • ULČÁKOVÁ, Š. Subjekty sociální ekonomiky poskytující sociální služby.  In  JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014. Ostrava: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 9-15. ISBN 978-80-7464-536-5.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Milan ŽÁK. Trochu jiná kniha o nadnárodních společnostech. Politická ekonomie. 2014, roč. 62, č. 5, s. 720-722.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Competitiveness of Countries in Global Environment. In Economic Policy in the European Union Member Countries XII. Karviná: OPF SU, 2014, s. 379-388. ISBN 978-80-7510-114-3.
 • KLIKOVÁ, Christiana and Milan ŽÁK. Multinational Companies in the Czech Republic. Developmental Trends, Organization and Management, Culture and Responsibility. Politická ekonomie, 2014, 62(5), pp. 720-722. ISSN 0032-3233.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Are More Competitive EU Countries Less Indebted? In: Gaubova, G. ed. Proceedings of the 4th International Scientific Conference Taxes in the World. Brno: European Association Comenius, 2014, pp. 59-67. ISBN 978-80-905405-0-7.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Tax Horizon in the OECD Countries. Politická ekonomie, 2014, 62(2), pp. 161-173.
 • KOTLÁN, Igor, Zuzana, MACHOVÁ a Daniel NĚMEC. Possibilities for the Use of Dynamic Modelling in Tax Law. In: Gaubova, G. ed. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Taxes in the World. Brno: European Association Comenius – EACO, 2014, pp. 103-115. ISBN 978-80-905405-0-7.
 • MACEK, Rudolf, Igor, KOTLÁN a Zuzana MACHOVÁ. How Does Tax Uncertainty Influence Economic Growth? In: Loster, T., Pavelka, T. eds. Proceedings of the 8th International Days of Statistics and Economics. 2014, Slany: Melandrium, pp. 908-919. ISBN 978-80-87990-02-5.
 • MACHOVÁ Zuzana a Igor KOTLÁN. Expenditures on Collective and Individual Services: Discussion on the Classification of Government Expenditures with Regard to their Inclusion into Growth Models. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2014, 5(4), pp. 287-296.
 • MACKOVÁ, Marie. Palliative care for older people. In MACKOVÁ, Marie (ed.) Long term care of the elderly. Brno: Tribun EU, 2013. s. 52-76. ISBN 978-80-260-4057-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče o lidi s handicapem. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2013, roč. 7, č. 2, s. 52-59. ISSN 1804-9095.
 • MACKOVÁ, Marie. Etika publikování – quo vadis? Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2013, roč. 7, č. 1, s. 25 -34. ISSN 1804-9095 .
 • MACKOVÁ, Marie. Dlouhodobá péče o nesoběstačné seniory a kvalita života jejich pečujících. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2013, roč. 7, č. 1, s. 18-24. ISSN 1804-9095.
 • MACKOVÁ, Marie. Dříve vyslovená přání. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2013. Praha: Manus, 2013, s. 253-258. ISBN 978-8086571-18-8.
 • MACKOVÁ, Marie a Magda TALIÁNOVÁ. Psychosociální dopady lymfedému u pacientů s onkologickou diagnózou. In: Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, s. 446-449. ISBN 978-80-87035-72-6.
 • TALIÁNOVÁ, Magda, Marie MACKOVÁ a Marie HOLUBOVÁ. Úskalí péče o pacienty s demencí. In: Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, s. 733-742. ISBN 978-80-87035-72-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče z pohledu obyvatel Šumperka. In: Sborník z VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: NCO NZO, 2013, s. 150-154. ISBN 978-807013-555-6.
 • GOJOVÁ, V., MALÍK HOLASOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š., LINDOVSKÁ, E., WANIOVÁ, A., KABELÁČOVÁ, M. a MIKULEC, M.  Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. 1. vyd. Ostrava: Marionetti Press, 2013. 132 s. ISBN 978-80-260-4462-8.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Eva KOTLÁNOVÁ. Teorie hospodářské politiky. Karviná: OPF SU, 2013. ISBN 978-80-7248-833-9.
 • TICHÁ, Michaela a kol. Průvodce psaním závěrečných prací (nejenom pro ekonomy). Ostrava: SOKRATES, 2013. ISBN 978-80-86572-77-2.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Hospodářská politika a globalizace. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: NHF EU, 2013, s. 188-196. ISBN 978-80-225-3637-0.
 • KLIKOVÁ, Christiana. State, Economic Policy and Globalization. In Economic Policy in the European Union Member Countries XI. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2013, s. 105-113. ISBN 978-80-248-3095-7.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Hospodářská politika a globalizace. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: NHF EU, 2013, s. 188-196. ISBN 978-80-225-3637-0.
 • KAŠTAN, Milan a Christiana KLIKOVÁ. Vztah ochrany práv duševního vlastnictví a konkurenceschopnosti ekonomiky. Acta Academica Karviniensia, 2013, 13(1), s. 71-82.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Economic Freedom and National Competitiveness: Evidence from the Visegrad Countries. Proceedings of the 10th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, selected papers. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2013, pp. 138-144. ISBN 978-80-7248-788-2.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ.  The Impact of the Tax Burden on the Living Standard in OECD Countries. Ekonomický časopis, 2013, 61(9), pp. 951-962.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho využití v růstových modelech. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 89 s. ISBN 978-80-86729-83-1.
 • MACHOVÁ Zuzana a Igor KOTLÁN. World Tax Index: New Methodology for OECD Countries, 2000-2012. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2013, 4(2), pp. 165-179.
 • MACHOVÁ, Zuzana a Igor KOTLÁN. Interaction of Taxation Government Expenditure and Economic Growth: Panel VAR Model for OECD Countries. Politická ekonomie, 2013, 61(5), pp. 623-638.
 • MACHOVÁ, Zuzana, Christiana, KLIKOVÁ, and Igor KOTLÁN. Corporate Tax Change: When Is Fiscal Policy Effective? In: Machová, Z. ed. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Taxes in the World. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013, pp. 1-12. ISBN 978-80-248-3133-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Percepce paliativní péče českou veřejností. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2012, S2, s. 76-77. ISSN 1337-9917.
 • MACKOVÁ, Marie. Péče o pozůstalé v hospicích. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2012, S2, s. 39-40. ISSN 1337-9917.
 • MACKOVÁ, Marie a Jana MACKOVÁ. Pohled zdravotníků na bezdomovce. Ošetrovaťelstvo –teória, výskum, vzdělávanie. 2012, roč. 2, č. 3, s. 83-86. ISSN 1338-6263.
 • MACKOVÁ, Marie. Péče o pozůstalé v praxi. Diagnóza v ošetřovatelství – Supplementum. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2012, VIII., č. 2, s. 5-6. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, Marie. Plánování péče u seniorů – rizika living will. In: Nové trendy v oboru – sborník z mezinárodní vědecko-odborné konference. Trnava: Trnavská univerzita, 2012. s. 39-43. ISBN 978-80-8082-524-9.
 • MACKOVÁ, Marie a Jana MACKOVÁ. Hospicová péče o pozůstalé. In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník: sborník z mezinárodní konference.  Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 498-501. ISBN 978-80-87035-52-8.
 • MACKOVÁ, Marie a Marie LAZÁRKOVÁ. Bezdomovec v nemocnici. In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník: sborník z mezinárodní konference.  Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 563-566. ISBN 978-80-87035-52-8.
 • GOJOVÁ, V., KABELÁČOVÁ, M. a ULČÁKOVÁ, Š. Social workers in social entreprises and their cooperation with other professionals within social entreprise.  In:  Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Book of Abstracts. Kuopio: ERIS, 2012. ERIS, 2012. s. 53-53. ISBN 978-80-7464-164-0.
 • GOJOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š. a KABELÁČOVÁ, M. Social workers in social enterprises and their cooperation with other professionals within social enterprise. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio. 2012.
 • GOJOVÁ, V., KABELÁČOVÁ, M., ULČÁKOVÁ, Š. a WANIOVÁ, A. SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – studentský výzkum. In: Evropské dny handicapu. 0strava. 2012.
 • GOJOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š. a WANIOVÁ, A. The Reaction of Social Work to Social Risks Associated with Society Modernisation. In: Social Work & Society – Between Private, Public and the State. Bucharesti: TISSA. 2012.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Economic Freedom and National Competitiveness: Evidence from the Visegrad Countries. In X. Economic Policy in the European Union Member Countries X. Karviná: OPF, 2012, s. 227-234. ISBN 978-80-7248-780-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana, Igor, KOTLÁN a kol. Hospodářská politika. 3. vyd. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2012, 293 s. ISBN 978-80-86572-76-5.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ.  The Influence of Corporate Taxation on Economic Growth: The Failure of Tax Quota? Politická ekonomie, 2012, 60(6), pp. 743-763.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. World Tax Index: Methodology and Data. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2012, 3(2), pp. 19-33.
 • MACHOVÁ, Zuzana. Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního hodnocení variant. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 75 s. ISBN 978-80-86729-81-7.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Understanding legal language and possibility of its optimizing in terms of psycholinguistics. Příspěvek na konferenci The 24th Biennial Congress on the Law of the World: National Legal Cultures in a Globalized World. Panel: LEGAL EDUCATUION. Praha, 2011.
 • MACKOVÁ, Marie a Magda HALAMOVÁ. Terminálně nemocný v ordinaci praktického lékaře. In: Sborník Praktický lékař a onkologická onemocnění. Brno: Protis, 2011, s. 55-56. ISBN 978-80-904650-4-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana a kol. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do Evropské unie. Karviná: Studia Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-7248-730-1.
 • KLIKOVÁ, Christiana.  Dvě nové publikace o euru. Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 4, s. 569-572. ISSN 0032-3233.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Euro: ano/ne?. E + M Ekonomie a management. 2011, roč. XIV, č. 3, s. 142. ISSN 1212-3609.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Fiscal Incentives and Economic Indicators in the Czech Republic. In Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize? IX. Ostrava: 2011, s. 593-606. ISBN 978-80-248-2458-1.
 • KLIKOVÁ, Christiana.  Vybrané aspekty znalostní ekonomiky a Česká republika. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Bratislava: EU, 2011, 8 s. ISBN 978-80-225-3208-2.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Projekt Fiskální politika v kontextu světové krize a její dopady na podnikatelskou sféru. In Nové trendy-nové nápady 2011. Znojmo: SVŠE, 2011, 414-428 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Agregátní poptávka a nabídka v ČR na pozadí světové ekonomické krize. In Medzinárodné vztahy 2011 – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: FMV EU 2011, s. 1171-1182. ISBN 978-80-225-3557-7.
 • KLIKOVÁ, Christiana a kol. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do Evropské unie. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. s. 136. ISBN  978-80-7248-730-1.
 • MACHOVÁ, Zuzana et al. Tax burden in OECD countries: WTI application. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 131 s. ISBN 978-80-248-2537-3.
 • MACHOVÁ, Zuzana, Milan, KAŠTAN, Lenka, JANIČKOVÁ a Igor KOTLÁN. Tax Burden in OECD Countries: WTI Application. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, pp. 131. ISBN 978-80-248-2537-3.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální zranitelnost, handicap a paliativní péče. In: Aplikovaná etika –kontext a perspektívy. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ, 2010. s. 281-291. ISBN 978-80-7097-735-4.
 • KLIKOVÁ, Christiana.  Přístupy největších politických stran ČR k řešení dopadů globální hospodářské krize v oblasti fiskální politiky. In: Medzinárodné vzťahy 2010 – aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: FMV EU, 2010, s. 358-366. ISBN 978-80-225-3172-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Economic Growth and Developed Countries. Sympozium on Business Administration „Global Economic Crisis and Changes“. Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-594-9
 • MACKOVÁ, Marie. Výuka thanatologie u zdravotnických povolání. In: Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovatelstve. Trnavská univerzita, Trnava, 2009, s. 27-29. ISBN 978-80-8082-308-5.
 • MACKOVÁ, Marie. Komplementární péče o dětské onkologické pacienty. VI. Mezinárodní konference ošetřovatelství, Nové trendy v ošetřovatelské péči. Brno: NCONZO, 2009. s. 37-39. ISBN 978-80-7013-490-0.
 • MACKOVÁ, Marie. Možnosti zapojení studentů do podpůrných paliativních programů.  In: Zborník z III. Vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Trenčín, Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíně, 2009, s. 131-133. ISBN 978-80-8075-376-4.
 • MACKOVÁ, Marie. Living will v českém prostředí. In: Edukační sborník XXXIII.Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, s. 168-169. ISBN 978-80-86793-12-2.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Význam podpory žáků s SPU v cizojazyčné výuce na základní škole pro jejich další vzdělávání. Sborník příspěvků mezinárodní konference Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno, 2008.
 • MACKOVÁ, Marie. Komplementární a alternativní terapie v léčbě bolesti. Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2008, IV., č. 3, s. 22-23. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, Marie.  Algoritmus sdělování nepříznivé zprávy. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 217-218. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, Marie. Nové trendy ve výuce komunikace. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 118-120. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální pracovník v nemocničním multidisciplinárním týmu. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 219-222. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní tým není samozřejmostí In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2008. Martin: Hospice, 2008, s. 112-114. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, Marie. Projekt podpory dětí s onkologickým onemocněním. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2008. Martin: Hospice, 2008, s. 53-55. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, Marie. Dobrovolnické hnutí v hospicích. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2008. Martin: Hospice, 2008, s. 50-52. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, Marie. Vzdělávání budoucích lékařů v zahraničí. In: Současné trendy ve vzdělávání budoucích lékařů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 68-69. ISBN 978-80-244-2198-8.
 • MACKOVÁ, Marie. Proč vznikají nedorozumění v komunikaci sestra pacient? In: Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 189-190. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče pro seniory – hudba budoucnosti? In: Sborník kongresu XII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, 2008, s. 67-69. ISBN978-80-02-02077-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Dopady systému vzdělávání na uživatele služeb In: Sborník kongresu XII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, 2008, s. 76-77. ISBN 978-80-02-02077-6.
 • CIGÁNKOVÁ, S. a L. HALFAROVÁ. Perspektivy využití Moodle při výuce němčiny na základě zkušeností z výuky v mezinárodním týmu. Sborník příspěvků mezinárodní konference SILESIAN MOODLE MOOT 2008. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • CIGÁNKOVÁ, S. a L. HALFAROVÁ. Dyslexie u dospělých a výuka cizího jazyka. Metodicko-didaktická doporučení pro vyučující němčiny. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • CIGÁNKOVÁ, S. a L. HALFAROVÁ. Studenti – dyslektici na vysoké škole a výuka němčiny. Sborník příspěvků mezinárodní konference Slunečnice aneb zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • MACKOVÁ, Marie. Potřebují pozůstalí pomoc profesionálů? Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2007, III., č. 7, s. 269-270. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, Marie. Role sociálního pracovníka v hospicovém týmu. In: Medzinárodná konferencia hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava: Katedra misijnej práce a dobrovolníctva – Trnava, Nadácia J. Murgaša, University of Scraton, 2007, s. 89-92.
 • MACKOVÁ, Marie. Má v hospici své místo i sociální pracovník? In: Mozaika hospicovej starostlivosti. Martin: Hospice, 2007, s. 91-94. ISBN 978-80-969736-2-0.
 • MACKOVÁ, Marie. Dobrovolníci v hospici – klady a zápory. In: Mozaika hospicovej starostlivosti. Martin: Hospice, 2007, s. 127-133. ISBN 978-80-969736-2-0.
 • MACKOVÁ, Marie. Potřebují pozůstalí pomoc profesionálů? In: Ošetrovatelstvo. Teória, výskum a vzdelávanie. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, 2007, s. 278-282. ISBN 978-80-88866-43-5.
 • MACKOVÁ, Marie. Role sociálního pracovníka v hospicovém týmu. In: Multidisciplinární tým. Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006. s. 27 -29. ISBN 80-7013-437-2.
 • MACKOVÁ, Marie. Dobrovolníci z pohledu klientů hospice. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 141-147. ISBN 80-244-1424-4.
 • MACKOVÁ, Marie. Etika sociální práce v zařízeních sociální péče. In: Zborník prác XV. Celoslovenskej konferencie sestier. Bratislava: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2006, s. 70-72. ISBN 80-223-2253-9.
 • MACKOVÁ, Marie a Ivica, GULÁŠOVÁ. Zdravý životní styl jako prevence vyhoření. In: Zborník vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Ústav zdravotníctva a ošetrovaťelstva,Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2006, s. 186 – 187. ISBN 80-8075-130-7.
 • MACKOVÁ, Marie a Ivica, GULÁŠOVÁ. Podpora laických i profesionálních pečovatelů. In: Zborník vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Ústav zdravotníctva a ošetrovaťelstva,Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2006, s. 188 – 190. ISBN 80-8075-130-7.
 • MACKOVÁ, Marie. Role hospicového sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 27 – 29. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica a Marie, MACKOVÁ. Konflikty a překážky v komunikácii v interakcii sestra- pacient. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 14-16. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, BREZA, Ján a Marie, MACKOVÁ.  Úlohy komunitního ošetrovaťelstva v preventívnej starostlivosti u občanov Slovenskej republiky. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 46-47. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, MACKOVÁ, Marie a Ján, BREZA.  História hospicových ošetřovatelských zariadeni. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 33-35. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, MACKOVÁ, Marie a Ján, BREZA.  Sociálne aspekty komunitního ošetrovatelstva. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 38-40. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, MACKOVÁ, Marie a Ján, BREZA.  Sestra v komunitním ošetrovatelstve. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 44-46. ISBN 80-7013-437-2.
 • MACKOVÁ, Marie. Spiritualita bolesti. In: Pacient a bolest, Aktuální otázky pojetí bolesti a její léčba. Šumperk, 2006, s. 5-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální dopady onemocnění zažívacího traktu. In: Liečebná výživa při ochoreniach tráviaceho traktu. Trenčianské Teplice: Sekcia asistentov výživy, Slovenská spoločnosť sestier a porodných asistentek, Organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2006, s. 35-37.
 • MACKOVÁ, Marie a Hana PINKAVOVÁ. Péče o laické pečovatele. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Fakulta ošetrovaťelstva a zdravotnických odborných štúdií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratoslave. Bratislava, 2006, s. 252-254.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Výuka jazyků pro ekonomy s přihlédnutím ke specializacím oborů. Sborník příspěvků na mezinárodní vědecké konferenci Výuka práva pro ekonomy. Rožnov pod Radhoštěm, 2005.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální pracovník ve zdravotnictví. In: Sborník z Mezinárodní konference. Brno: NCO NZO, 2005, s. 40-42. ISBN 80-7013-422-4.
 • MACKOVÁ, Marie a Bedřich HAVELKA. Pracovník sociální péče. In: Sborník z Mezinárodní konference. Brno: NCO NZO, 2005, s. 35-37. ISBN 80-7013-422-4.
 • MACKOVÁ, Marie. Domácí násilí – zkušenosti z hospicové péče. In: Domácí násilí a zdravotně postižení – Sborník materiálů z celostátní konference. Praha: Centrum denních služeb o.s. ORFEUS, 2005, s. 83-84. ISBN 80-903519-2-1.

Projekty řešené akademickými pracovníky Vysoké školy sociálně správní

Odpovědný řešitel/člen týmu Názvy grantů a projektů Zdroj Období
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Vývoj specializovaného softwaru pro měření daňové zátěže a jeho aplikace v podnikatelské sféře (TL02000210) TAČR 2019-2020
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Efektivnější mobilní hospicová péče v Česku (TL02000101) TAČR 2018-2021
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.,
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Inovace VOV v odborné oblasti humanitní (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011) OPVVV 2018-2021
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice (17-26705S) GAČR 2017
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Koncepcie pomoci ľuďom bez domova Bratislava 2016-2017
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Efficiency vs. Ethical Management in Social Services (EACO/RP09/2016) EACO 2016-2018
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Tvorba štandardov a metodiky Komunitných centier a Nízkoprahových denných centier (ITMS2014+:312041A136) ESF 2016
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Návrh změn v oblasti daňového zákonodárství v České republice (MUNI/A/1055/2015) MŠMT 2016
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Modelování daňového systému se stínovou ekonomikou v rámci DSGE (MUNI/A/1076/2016) MŠMT 2016
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. Dělené vlastnictví a jeho středoevropské konotace a perspektivy (15-08294S) GAČR 2015-2017
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Institucionální a měnové souvislosti ekonomické integrace evropských zemí v současnosti (SP2015/115) VŠB-TUO 2015
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Vybraná témata porodnictví a gynekologie 2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Zavádzanie štandardov kvality do praxe sociálnych služieb MPSVR SR 2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Podpora CVS pre projekt PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie (ITMS: 26130130110) ESF 2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vplyv fiškálneho deficitu na ekonomický rast a možnosti jeho optimálneho znižovania v ČR (SP2015/110) MŠMT 2015
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Specifika perioperační péče u osob s vybranými typy disability 2014
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vliv struktury vládních výdajů a daní na vybrané sektory a ekonomický růst v ČR (SP2014/145) MŠMT 2014
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Bereavement Taskforce of the European Association of Palliative Care 2013-2015
Ing. Jaroslav Šigut Systém celoživotního učení pro podporu efektivní veřejné správy (CZ.1.07/3.2.07/03.0020) ESF 2013-2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (ITMS: 26130130095) ESF 2013-2014
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Historie a současnost ošetřovatelství 2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho využití v růstových modelech Hlávkova nadace 2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Dopad korporatívneho zdanenia na vybrané sektory ČR (SP2013/176) MŠMT 2013
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike (1/0935/12) VEGA 2012-2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Projekt týkající se zvýšení prostupnosti studentů z nižších stupňů na VŠ (CZ.1.07/2.1.00/32.0079) ESF 2012-2014
Mgr. Šárka Ulčáková Sociální práce v kontextu sociálního podnikání (SGS5/FSS/2012) OU 2012
Mgr. Šárka Ulčáková Uplatnění sociální práce v italských sociálních družstvech poskytujících sociální služby (SGS03/FSS/2016) OU 2012
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního hodnocení variant Hlávkova nadace 2012
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Vliv investičních pobídek v rámci daňové politiky ČR na podnikatelské subjekty Moravskoslezského kraje v kontextu ekonomické krize (SP2012/105) MŠMT 2012
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Měření mzdové diskriminace podle pohlaví (P402/11/2464) GAČR 2011-2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Projekt týkající se zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (CZ.1.07/2.1.00/32.0015) OPVK 2011-2013
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Fiskální politika v kontextu světové krize a její dopady na podnikovou sféru (SGS/23/2010) SLU 2011
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
World Tax Index (EACO/RP13/2010) EACO 2010-2016
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní dynamické systémy (P201/10/0887) GAČR 2010-2014
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů (CZ.1.07/2.2.00/15.0276) OPVK 2010-2013
Ing. Jaroslav Šigut Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí, jimi zřizovaných institucí a úřadů práce (CZ.1.07/3.2.07/01.0068) ESF 2010-2012
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Konkurenceschopnost ve světové ekonomice a české ekonomice v návaznosti na Moravskoslezský kraj 2010-2012
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Inovace výuky předmětu Ekonomika ČR (FRVŠ 869/2010) FRVŠ 2010
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daňová kvóta a struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU a legislativní změny ve smyslu de lege ferenda Hlávkova nadace 2010
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí (CZ.1.07/3.2.07/01.0069) ESF 2009-2012
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. Integrace studentů se specifickými nároky a se specifickými poruchami učení do studia na VŠB-TU Ostrava VŠB-TUO 2008-2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daň z příjmu právnických osob v ČR a návrh legislativních změn v kontextu snah o harmonizaci v Evropské unii ve smyslu de lege ferenda (402/08/0763) GAČR 2008-2010
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní chaos pro indukovaná zobrazení (15-08294S) GAČR 2007-2009
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Příprava kombinované formy studia vybraných oborů (RP211/2007, RP212/2008) MŠMT 2007-2008
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. Výuka německého jazyka na technických fakultách u studentů se specifickými poruchami učení (SPU), oceněno Evropskou jazykovou cenou Label 2008 FRVŠ 2006-2008
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Výzkumné centrum programu MŠMT č. 1M0524 „Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky“ MŠMT 2005-2009
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. EnTecNet –  Deutsch für die Umwelttechnik / Environmental Technology Communication in German (FIN-04- B-P- LA-160505) Leonardo da Vinci 2005-2007
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Růstová výkonnost a kvalitativní konkurenceschopnost české ekonomiky (GA402/05/2210) GAČR 2005-2007
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Inovace a rozvoj doktorského studia při využití meziuniverzitní spolupráce (CZ 04.1.03/3.2.15.3/0419) ESF 2005-2007
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Modelování budoucích trendů vybraných ekonomických faktorů rozvoje regionů v makroekonomických souvislostech (CEZ:JI7/98:2751000015) VŠB-TUO
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska ESF

Odborné nakladatelství

Odborné nakladatelství Vysoké školy sociálně správní vydává odborné publikace z oblasti hospodářské politiky, veřejné ekonomiky a správy, managementu v sociální sféře, sociální práce a dalších příbuzných oborů. Vydává odborné knihy, vysokoškolské učebnice a skripta, případně další texty související s projektovou činností akademických pracovníků vysoké školy, ale také externích autorů z jiných vysokých škol a institucí, včetně zahraničních. Kvalitu odborných knih garantuje vědecká redakce, která provádí zejména recenzní činnost a která je složena z renomovaných odborníků v jednotlivých vědeckých oblastech, které jsou předmětem vydávaných publikačních titulů.

Vědecká redakce

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D., předsedkyně
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.