Projekty řešené akademickými pracovníky Vysoké školy sociálně správní

Odpovědný řešitel/člen týmu Názvy grantů a projektů Zdroj Období
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Vývoj specializovaného softwaru pro měření daňové zátěže a jeho aplikace v podnikatelské sféře (TL02000210) TAČR 2019-2020
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Efektivnější mobilní hospicová péče v Česku (TL02000101) TAČR 2018-2021
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.,
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Inovace VOV v odborné oblasti humanitní (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011) OPVVV 2018-2021
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice (17-26705S) GAČR 2017
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Koncepcie pomoci ľuďom bez domova Bratislava 2016-2017
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Efficiency vs. Ethical Management in Social Services (EACO/RP09/2016) EACO 2016
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Tvorba štandardov a metodiky Komunitných centier a Nízkoprahových denných centier (ITMS2014+:312041A136) ESF 2016
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Návrh změn v oblasti daňového zákonodárství v České republice (MUNI/A/1055/2015) MŠMT 2016
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Modelování daňového systému se stínovou ekonomikou v rámci DSGE (MUNI/A/1076/2016) MŠMT 2016
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. Dělené vlastnictví a jeho středoevropské konotace a perspektivy (15-08294S) GAČR 2015-2017
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Institucionální a měnové souvislosti ekonomické integrace evropských zemí v současnosti (SP2015/115) VŠB-TUO 2015
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Vybraná témata porodnictví a gynekologie 2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Zavádzanie štandardov kvality do praxe sociálnych služieb MPSVR SR 2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Podpora CVS pre projekt PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie (ITMS: 26130130110) ESF 2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vplyv fiškálneho deficitu na ekonomický rast a možnosti jeho optimálneho znižovania v ČR (SP2015/110) MŠMT 2015
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Specifika perioperační péče u osob s vybranými typy disability 2014
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vliv struktury vládních výdajů a daní na vybrané sektory a ekonomický růst v ČR (SP2014/145) MŠMT 2014
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Bereavement Taskforce of the European Association of Palliative Care 2013-2015
Ing. Jaroslav Šigut Systém celoživotního učení pro podporu efektivní veřejné správy (CZ.1.07/3.2.07/03.0020) ESF 2013-2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (ITMS: 26130130095) ESF 2013-2014
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Historie a současnost ošetřovatelství 2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho využití v růstových modelech Hlávkova nadace 2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Dopad korporatívneho zdanenia na vybrané sektory ČR (SP2013/176) MŠMT 2013
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike (1/0935/12) VEGA 2012-2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Projekt týkající se zvýšení prostupnosti studentů z nižších stupňů na VŠ (CZ.1.07/2.1.00/32.0079) ESF 2012-2014
Mgr. Šárka Ulčáková Sociální práce v kontextu sociálního podnikání (SGS5/FSS/2012) OU 2012
Mgr. Šárka Ulčáková Uplatnění sociální práce v italských sociálních družstvech poskytujících sociální služby (SGS03/FSS/2016) OU 2012
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního hodnocení variant Hlávkova nadace 2012
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Vliv investičních pobídek v rámci daňové politiky ČR na podnikatelské subjekty Moravskoslezského kraje v kontextu ekonomické krize (SP2012/105) MŠMT 2012
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Měření mzdové diskriminace podle pohlaví (P402/11/2464) GAČR 2011-2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Projekt týkající se zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (CZ.1.07/2.1.00/32.0015) OPVK 2011-2013
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Fiskální politika v kontextu světové krize a její dopady na podnikovou sféru (SGS/23/2010) SLU 2011
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
World Tax Index (EACO/RP13/2010) EACO 2010-2016
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní dynamické systémy (P201/10/0887) GAČR 2010-2014
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů (CZ.1.07/2.2.00/15.0276) OPVK 2010-2013
Ing. Jaroslav Šigut Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí, jimi zřizovaných institucí a úřadů práce (CZ.1.07/3.2.07/01.0068) ESF 2010-2012
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Konkurenceschopnost ve světové ekonomice a české ekonomice v návaznosti na Moravskoslezský kraj 2010-2012
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Inovace výuky předmětu Ekonomika ČR (FRVŠ 869/2010) FRVŠ 2010
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daňová kvóta a struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU a legislativní změny ve smyslu de lege ferenda Hlávkova nadace 2010
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí (CZ.1.07/3.2.07/01.0069) ESF 2009-2012
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. Integrace studentů se specifickými nároky a se specifickými poruchami učení do studia na VŠB-TU Ostrava VŠB-TUO 2008-2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daň z příjmu právnických osob v ČR a návrh legislativních změn v kontextu snah o harmonizaci v Evropské unii ve smyslu de lege ferenda (402/08/0763) GAČR 2008-2010
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní chaos pro indukovaná zobrazení (15-08294S) GAČR 2007-2009
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Příprava kombinované formy studia vybraných oborů (RP211/2007, RP212/2008) MŠMT 2007-2008
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. Výuka německého jazyka na technických fakultách u studentů se specifickými poruchami učení (SPU), oceněno Evropskou jazykovou cenou Label 2008 FRVŠ 2006-2008
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Výzkumné centrum programu MŠMT č. 1M0524 „Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky“ MŠMT 2005-2009
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. EnTecNet –  Deutsch für die Umwelttechnik / Environmental Technology Communication in German (FIN-04- B-P- LA-160505) Leonardo da Vinci 2005-2007
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Růstová výkonnost a kvalitativní konkurenceschopnost české ekonomiky (GA402/05/2210) GAČR 2005-2007
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Inovace a rozvoj doktorského studia při využití meziuniverzitní spolupráce (CZ 04.1.03/3.2.15.3/0419) ESF 2005-2007
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Modelování budoucích trendů vybraných ekonomických faktorů rozvoje regionů v makroekonomických souvislostech (CEZ:JI7/98:2751000015) VŠB-TUO
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska ESF