Vzorový studijní plán kombinovaného bakalářského studia.

Předměty bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Sociální práce:

Předmět

Výukových
hodin

Semestr

1

2

3

4

5

6

Úvod do studia
a dějin sociální práce

8

6zk

Filosofie a etika

6

4z

Úvod do právní teorie
a praxe I. – Základy práva

8

3zk

Úvod do psychologické teorie I. – Obecná psychologie
a psychologie osobnosti pro sociální pracovníky

8

4zk

Sociální politika

8

5zk

Zdraví a nemoc – psychosociální aspekty

8

4z

Teorie a metody sociální práce

8

5zk

Úvod do sociologické teorie – Sociologie a kulturní antropologie pro sociální pracovníky

8

3zk

Cizí jazyk

8

3z

Základy sociální práce

8

6zk

Úvod do právní teorie a praxe II. – Právo pro sociální oblast

8

4zk

Informační a komunikační technologie

8

3zk

Úvod do psychologické teorie II. – Vývojová a sociální psychologie

8

4zk

Odborná praxe a supervize I.

80

4z

Psychohygiena a sociálně-psychologické dovednosti v sociální práci

8

4z

Cizí jazyk – pokračování

8

3zk

Metody a techniky sociálních výzkumů a statistická analýza dat

8

3zk

Sociální problematika rodin – Metody sociální práce s rodinou

8

4zk

Kazuistický seminář I.

3

3z

Úvod do právní teorie a praxe III. – Správní právo

8

4zk

Sociální služby a standardy kvality

8

4zk

Metody sociální práce s jednotlivcem

8

4zk

Sociálně psychologický výcvik

8

3zk

Veřejný sektor a jeho řízení

8

4z

Odborná praxe a supervize II.

80

4z

Sociální zabezpečení

8

3zk

Krizová intervence

8

4zk

Sociální patologie

8

5zk

Politika zaměstnanosti

8

3zk

Metody sociální práce se seniory a osobami zdravotně znevýhodněnými

8

5zk

Odborná praxe a supervize III.

80

4z

Menšinové a etnické skupiny

8

3z

Metody sociální práce s klienty ohroženými specifickými riziky

8

4zk

Úvod do právní teorie a praxe IV. – Rodinné právo a sociálně právní ochrana dětí

8

5zk

Metody poradenské praxe v sociální práci

8

4zk

Seminář k bakalářské práci I.

5

4z

Metody sociální práce se skupinou a komunitou

8

4zk

Základy projektování v sociálních službách

8

4z

Odborná praxe a supervize IV.

80

4z

Kazuistický seminář II.

3

4z

Reflexe seminářů v terénu

8

3z

Seminář k bakalářské práci II.

5

5z

Bakalářská práce

10z

Demografie, regionální rozvoj a komunitní plánování

8

4zk

Celkem: kreditů
předmětů
zkoušek

 

37
9
6

31
8
6

30
8
5

31
8
6

25
6
3

26
5
1

Celkem kreditů / zkoušek

180 / 27

Vysvětlivky zkratek:
z – zápočet
zk – zkouška
Číslo před zkratkou z, zk znamená počet kreditů.