Vzorový studijní plán prezenčního bakalářského studia.

Předměty bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Sociální práce:

Předmět

Výukových
hodin

Semestr

1

2

3

4

5

6

Úvod do studia a dějin sociální práce

1+2

6zk

Filosofie a etika

1+1

4z

Úvod do právní teorie a praxe I. – Základy práva

1+0

3zk

Úvod do psychologické teorie I. – Obecná psychologie
a psychologie osobnosti pro sociální pracovníky

2+1

4zk

Sociální politika

2+2

5zk

Zdraví a nemoc – psychosociální aspekty

1+1

4z

Teorie a metody sociální práce

3+1

5zk

Úvod do sociologické teorie – Sociologie a kulturní antropologie pro sociální pracovníky

2+0

3zk

Cizí jazyk

0+2

3z

Základy sociální práce

1+1

6zk

Úvod do právní teorie a praxe II. – Právo pro sociální oblast

2+0

4zk

Informační a komunikační technologie

1+1

3zk

Úvod do psychologické teorie II. – Vývojová a sociální psychologie

2+1

4zk

Odborná praxe a supervize I.

80

4z

Psychohygiena a sociálně-psychologické dovednosti v sociální práci

0+2

4z

Cizí jazyk – pokračování

0+2

3zk

Metody a techniky sociálních výzkumů a statistická analýza dat

1+2

3zk

Sociální problematika rodin – Metody sociální práce s rodinou

2+0

4zk

Kazuistický seminář I.

0+2

3z

Úvod do právní teorie a praxe III. – Správní právo

2+0

4zk

Sociální služby a standardy kvality

1+2

4zk

Metody sociální práce s jednotlivcem

2+1

4zk

Sociálně psychologický výcvik

1+1

3zk

Veřejný sektor a jeho řízení

2+0

4z

Odborná praxe a supervize II.

80

4z

Sociální zabezpečení

1+1

3zk

Krizová intervence

1+1

4zk

Sociální patologie

2+1

5zk

Politika zaměstnanosti

2+0

3zk

Metody sociální práce se seniory a osobami zdravotně znevýhodněnými

2+1

5zk

Odborná praxe a supervize III.

80

4z

Menšinové a etnické skupiny

1+1

3z

Metody sociální práce s klienty ohroženými specifickými riziky

2+1

4zk

Úvod do právní teorie a praxe IV. – Rodinné právo a sociálně právní ochrana dětí

2+2

5zk

Metody poradenské praxe v sociální práci

1+1

4zk

Seminář k bakalářské práci I.

0+1

4z

Metody sociální práce se skupinou a komunitou

2+1

4zk

Základy projektování v sociálních službách

2+1

4z

Odborná praxe a supervize IV.

80

4z

Kazuistický seminář II.

0+2

4z

Reflexe seminářů v terénu

0+2

3z

Seminář k bakalářské práci II.

0+1

5z

Bakalářská práce

10z

Demografie, regionální rozvoj a komunitní plánování

2+0

4zk

Celkem:

kreditů
předmětů
zkoušek

 

37
9
6

31
8
6

30
8
5

31
8
6

25
6
3

26
5
1

Celkem kreditů / zkoušek

180 / 27

 

Vysvětlivky zkratek:
z – zápočet
zk – zkouška
Číslo před zkratkou z, zk znamená počet kreditů.